Werkconcept Critical Skills

 

Werkconcept Critical Skills 

Vanuit het Werkconcept Critical Skills (WCS), een internationaal beproefd concept, geven we vorm aan ons onderwijs. WCS is een dynamisch werkconcept dat gaat over het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding. Het is een positieve manier van denken en handelen die doorwerkt in alle lessen en al het leren. 

WCS ontstond in de jaren '80 in de VS waar breed maatschappelijk aan de bel werd getrokken: leerlingen moesten beter worden voorbereid op de toekomst. WCS is gericht op het ontwikkelen van leerlingen, leerkrachten en het team. Het biedt alles wat we nodig hebben om onze doelen te realiseren.   

Het concept gaat over persoonlijk leren, ontwikkelen en onderwijs, over het unieke van ieder individu en de verbondenheid met de ander en de samenleving. WCS combineert alle benodigde vaardigheden en eigenschappen met gedrag en kennis die er in de 21e eeuw toe doen.  Het concept voorziet ons van de tools en werkprocedures om onze leerlingen te coachen en hen gericht voor te bereiden op de volgende stap in hun ontwikkeling.  

 

WCS - ontwikkelingsgericht mensbeeld (gerelateerd aan Essentieel Leren)  

Het leren vindt plaats in een groep die ook wel leergemeenschap wordt genoemd. Hierin leer je door samen te werken. Vaardigheden en houdingen die noodzakelijk zijn om te kunnen spreken van een samenwerkende leergemeenschap worden aangeleerd en onderhouden. Feedback is steeds een punt van aandacht om te leren. Dit geheel vormt de basis van de loops van het leren. Daarnaast is het van groot belang te zorgen voor een leerrijke omgeving en betekenisvolle contexten. Zo zorgen we voor een veilige omgeving waarin leerlingen hun talenten en capaciteiten kunnen ontplooien. We werken samen met onze leerkrachten, leerlingen en hun ouders aan het onderwijs van morgen.  

In de komende jaren zullen we op school het werkconcept verder vormgeven, omdat wij merken dat dit concept kinderen op een positieve en respectvolle manier met elkaar leert omgaan en samenwerken. We zien kinderen groeien. Dit sluit aan bij onze visie op goed onderwijs en leren. Voor meer informatie over het Werkconcept Critical Skills verwijzen we graag naar de website:  www.werkconceptcriticalskills.nl 

 

Visie op leren 

Een positieve sfeer is de basis voor leren en ontwikkelen. In een rijke, betekenisvolle, veilige en coöperatieve leeromgeving is de betrokkenheid van alle partijen, ook ouders, essentieel. Uitdagingen, doelgericht werken en eigenaarschap zijn cruciale uitgangspunten binnen de samenwerkende leercultuur om de visie op leren te concretiseren.

We stimuleren met name het kritisch denken van onze leerlingen. Hierdoor willen we de betrokkenheid bij het eigen leerproces van de leerlingen vergroten en werken aan zelfregulering. Door steeds meer ruimte te creëren voor eigenaarschap van kinderen neemt het werken vanuit leerlijnen en het stellen van eigen doelen door kinderen een steeds grotere plaats in. Onze visie op leren komt overeen met de vijf samenhangende visies op leren die elkaar versterken. Dit zijn:

1. challenge based leren; leren door echte en uitdagende vraagstukken a.d.h.v. sleutelvaardigheden.

2. doel- en resultaatgericht leren; leren door (persoonlijke) doelen in te zetten voor de beste resultaten met de hoogste kwaliteit en gerelateerd aan landelijke standaarden.

3. leren in een leercultuur; leren van en met elkaar, groeien en samenwerken met de bedoeling jezelf, de ander en de groep op een hoger plan te brengen.

4. ervarings- en toegepast leren; leren door ervaringen op te doen, te reflecteren, feedback te ontvangen en je leerpunten ook op andere terreinen toe te passen.

5. leren door verbindingen; leren door in verbinding te zijn met anderen en met inzet van multimedia. 

 

Sleutelvaardigheden

Vanuit betekenisvolle en uitdagende leerstof leren kinderen meer. We bieden onze zaakvakken daarom geregeld aan vanuit Challenges (uitdagingen). Kinderen ontwikkelen hierbij sleutelvaardigheden die zij nodig hebben in de 21e eeuw. 

Praten

 • praten met veel verschillende mensen
 • luisteren naar andere mensen en ze begrijpen
 • zeggen wat goed is en wat nog beter kan als we met elkaar praten
 • op veel manieren laten zien en horen wat je denkt

Maken

 • onze fantasie gebruiken om nieuwe ideeën te bedenken
 • ontdekken / experimenteren
 • verbanden en overeenkomsten zoeken
 • doorzetten als het tegen zit
 • doorvragen
 • open staan voor nieuwe dingen

Denken

 • uitleggen of je het ergens mee eens of oneens bent
 • voorspellen wat er kan gebeuren
 • uitleggen wat je gedaan hebt en hoe en waarom
 • woorden gebruiken als: “zou kunnen”, “zelfs”, “misschien” en “stel je voor”

Ik

 • begrijpen waarom we leren
 • het werken beoordelen met kwaliteitskenmerken
 • denken en praten over hoe je je werk beter kan maken
 • denken en praten over de manier waarop je leert en hoe je die beter kan maken
 • leren om vol te houden

Samen

 • spelen en werken met anderen 
 • actief meedoen met je groep          
 • je mag het ook oneens met elkaar zijn 
 • praten over hoe iets voor jou en een ander voelt 
 • verdelen van rollen en taken en een planning maken 
 • eerst (na)denken dan doen

Oplossen

 • praten over oorzaak en gevolg
 • een ander idee/oplossing proberen
 • vragen stellen en beantwoorden
 • eigen voorkennis gebruiken
 • bedenken hoe we een probleem gaan oplossen en uitleggen hoe je dat gedaan hebt
 • voorspellen wat er zou kunnen gebeuren
 • iets leren, ook als het probleem niet opgelost wordt

 Opzoeken

 • Eigen ervaringen en kennis gebruiken
 • Paten over de informatie en hoe en waar we die gevonden hebben
 • Gebruik maken van verschillende informatiebronnen
 • Informatie naar waarde inschatten, ordenen en vergelijken
 • Informatie vastleggen
 • Doelgericht zoeken

Onderzoeken

 • ontdekken en onderzoeken
 • vragen stellen
 • praten over onze ontdekkingen
 • informatie verzamelen en ordenen
 • nadenken over hoe we onze ideeën nog beter kunnen maken
 • uitleg geven waarom wij iets vinden
 • nadenken over hoe we kunnen verbeteren 

Challenges

Leren vanuit een betekenisvolle context stimuleert kinderen. Wij bieden daarom binnen ons onderwijs geregeld een Challenge aan. Er wordt in teams gewerkt en er worden vraagstukken op een creatieve manier opgelost. Op deze manier prikkelen we de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van onze leerlingen. Vanuit verwondering worden vaardigheden aangeleerd die leerlingen in hun verdere schoolloopbaan en leven nodig hebben, zoals samenwerken, analyseren, kritisch denken, oplossen, presenteren en reflecteren.

Na de Challenge wordt er geëvalueerd en reflecteren we met elkaar op wat er is gedaan en wat er is geleerd. Altijd is de focus op kwaliteit gericht. Iedereen is verantwoordelijk en heeft een eigen taak. Er is veel plezier in het leren terwijl we samenwerken. Zo leren we van en met elkaar als leergemeenschap in alle groepen. 

Wanneer de Challenge is gedaan, wordt er aan elkaar gepresenteerd. We hebben daarbij feedback voor elkaar in de vorm van tips en tops. Onze leerkrachten hanteren herkenbare taal en afspraken, zodat onze leerlingen werken aan doelen en kwaliteitseisen. Zij nemen daarbij initiatieven en gaan onderzoekend te werk. 

Beleidsplan Werkconcept Critical Skills - de pijlers