Medezeggenschapsraad

 

Via de medezeggenschapsraad (MR) van de school zijn ouders/verzorgers en medewerkers betrokken bij beleidsmatige zaken.

De MR houdt zich bezig met beleidsmatige zaken zoals de margedagen, het schoolplan en de schooltijden en vergadert ca. zes keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden bekend gemaakt via het Ouderportaal. De MR is bereikbaar via het mailadres: mr-zevenster@quadraten.nl


MR-leden

Naam

Geleding

Rol

Jan Meijer

Ouders

Voorzitter

Peter Elzinga

Ouders

Lid

Jurjaan de Jong

Ouders

Lid

John Frouws

Personeel

Secretaris

Jeffrey de Jonge

Personeel

Lid

Rensina Smilda

Personeel

Lid

 

Bevoegdheden van de MR

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, de ouders en het personeel, worden vertegenwoordigd. Leerlingen kunnen alleen in het Voortgezet Onderwijs zitting hebben in de MR, daarom hebben wij op school een leerlingenraad.  De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/de schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- of adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn van wat er speelt en daarop kunnen reageren.

 

Adviesrecht en instemmingsrecht

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;  
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan; 
 • Het schoolreglement; 
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag; 
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding; 
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de personeelsleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • De samenstelling van de formatie;  
 • De taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team. 

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals: 

 • Verandering van grondstelling van de school; 
 • Vaststelling van de schoolgids; 
 • Vaststelling van de onderwijstijd; 
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

​​​​​​​(Bron: PO-Raad)