GMR

De leden van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van Quadraten hebben samen invloed op beslissingen over uiteenlopende thema's die binnen de stichting spelen. Over belangrijke onderwijskundige, personele, organisatorische en financiële aangelegenheden kunnen personeelsleden van Quadraten en ouders van de scholen meedenken, meepraten en meebeslissen. De GMR heeft oog voor zowel de kinderen, ouders als medewerkers. De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van personeel en ouders.

Op de site van Quadraten vindt u meer informatie over de samenstelling van de GMR, de vergaderdata en de statuten en reglementen: GMR Quadraten.