Kindcentrum en KOV De Basis

De naam KC (Kindcentrum) De Zevenster verwijst naar onze ambitie om op termijn vanuit één pedagogische visie te ontwikkelen tot één organisatie voor onderwijs en opvang.


In het schoolgebouw is naast onze samenlevingsschool ook kinderopvang De Basis gehuisvest waarmee al een
aantal jaren samengewerkt wordt. De Basis biedt in ons gebouw peuteropvang (2 tot 4 jaar) en buitenschoolse
opvang (4 tot 12 jaar). Daarnaast heeft De Basis op een andere locatie in het dorp ook nog opvang voor jongere kinderen (0 tot 4 jaar).


Er wordt toegewerkt naar het worden van een (integraal) kindcentrum binnen vijf jaar. In het Koersplan van Quadraten staat: 'In 2027 is 30% van onze scholen getransformeerd tot een volwaardig kindcentrum. In de tussentijd hebben alle scholen een ontwikkelplan gemaakt voor realisatie van een kindcentrum en zijn op weg met de uitvoering'.
 

Het worden van een volwaardig kindcentrum is geen doel op zich; het werken vanuit één pedagogische visie is dat wel. Voordelen van een kindcentrum zijn:

  • Een rijke leer- en leefomgeving, zowel binnen als buiten de locatie
  • Een rijke (verlengde) schooldag voor kinderen
  • Ouders worden ontzorgd: er is gemak van onderwijs en opvang op één locatie
  • Vloeiende overgangen voor kinderen van opvang naar onderwijs en omgekeerd
  • Vroegtijdige signalering van behoeften van jonge kinderen
  • Meer kinderen met speciale behoeften kunnen ondersteund worden (thuisnabij onderwijs)
  • Versnippering van professionele hulp kan voorkomen worden: jeugdhulp kan worden ingezet op de plek waar een kind dagelijks is
  • Kansengelijkheid voor kinderen en het tegengaan van segregatie
  • Aantrekkelijk werkgeverschap van Quadraten (carrièreperspectief en groei en mede door diversiteit aan functies in een Kindcentrum)
     

Afstemming
Onze samenlevingsschool en de kinderopvang hebben dezelfde doelstelling: beide organisaties werken aan een stimulerende, kansrijke en veilige plek voor alle kinderen die ons gebouw bezoeken. Door de huisvesting van de kinderopvang in ons gebouw is er een soepele (fysieke) overgang tussen onderwijs en opvang, waarbij de behoeften en de ontwikkeling van het kind centraal staan. Nu de verhuizing naar het huidige gebouw is voltooid, willen we doorpakken met het ontwikkelen van een volwaardig Kindcentrum.

In de komende vier jaar:

  • maken medewerkers nader kennis met elkaar en worden samen activiteiten ondernomen (en zo mogelijk scholing gevolgd)
  • staat talentontwikkeling centraal bij onderwijs en opvang waarbij verwondering, ontdekken en onderzoeken uitgangspunten zijn
  • is er een gezamenlijke visie en missie voor onderwijs en opvang
  • is er een gezamenlijke visie en werkwijze t.a.v. leren en ontwikkelen
  • is er een gezamenlijke levensbeschouwelijke identiteit
  • ligt de focus op het ontwikkelen van een doorgaande inhoudelijke lijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar (onderwijskundig, pedagogisch en didactisch beleid)
  • is er één lijn m.b.t. zorg voor alle kinderen die ons gebouw bezoeken
  • worden alle afspraken en gezamenlijke werkwijzen beleidsmatig vastgelegd


Onze partner van de kinderopvang heeft het voornemen nog een aantal jaren eigenaar van kinderopvang De Basis te blijven. Tot die tijd houden we alle betrokkenen, waaronder ouders, medewerkers en andere stakeholders, op de hoogte van de verdere ontwikkelingen tot een Kindcentrum.


Meer informatie over KOV De Basis en opvang kunt u vinden op de site van KOV De Basis.